Algemene Voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN Piercing Sensation EMZ

1 Definities

In deze voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.1 Piercing Sensation:  EMZ, gevestigd te Almere aan Molengatpad 5, 1317 BA. 

1.2 Piercing: het doorboren van de opperhuid, slijmvlies, onderliggend weefsel of kraakbeen,om er een siervoorwerp in te brengen.

1.4 Opdrachtgever : De natuurlijke persoon die een opdracht verstrekt aan Piercing Sensation tot het laten aanbrengen van een  piercing, alsmede de natuurlijke persoon die zich door Piercing Sensation laat behandelen of aan wie Piercing Sensation producten of diensten levert.

1.5 Opdrachtnemer: Piercing Sensation of elk daartoe gemachtigde.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer, waaronder ook begrepen medewerkers van opdrachtnemer en eventuele derden waarvoor opdrachtnemer ingevolge de wet aansprakelijk is, en opdrachtgever.                                                       Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk en met toestemming van Piercing Sensation worden afgeweken.

2.2 De opdrachtgever die een overeenkomst sluit met Piercing Sensation en het toestemmings formulier ondertekent, gaat uitdrukkelijk akkoord met de geleverde algemene voorwaarden.

3 Bijzondere bepalingen

3.1 De handelingen uit 1.2 en 1.3 zijn onderworpen aan de hygiëne voorschriften welke door de GGD zijn opgesteld.

3.2 De hygiëne voorschriften van de GGD kunnen, indien gewenst, worden ingezien bij Piercing Sensation.     

3.3  Piercings  worden alleen gezet bij personen van16 jaar of ouder.                                                                                                                                                       Personen tussen de 12 en de 16 jaar dienen vergezeld te zijn van een wettelijk vertegenwoordiger.  Deze dient schriftelijk toestemming te geven voor het zetten van een piercing.                                                                                                                                         Piercing Sensation heeft het recht opdrachtgever op grond van zijn / haar leeftijd , ook wanneer er toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger wordt gegeven, te weigeren.

4 Eigen verantwoordelijkheid

4.1 Opdrachten aan opdrachtnemer Piercing Sensation worden gegeven voor eigen risico en onder eigen verantwoording van de opdrachtgever.

4.2 Opdrachten worden verstrekt door middel van ondertekening van het toestemmingsformulier.   Met de ondertekening van het toestemmingsformulier verklaart opdrachtgever alles naar waarheid te hebben ingevuld en alle gegevens welke van belang zijn voor het geven van de opdracht, te hebben medegedeeld.

4.3 Opdrachtgever verklaart door ondertekening van het toestemmingsformulier bekend te zijn met alle op het toestemmingsformulier vermelde mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder de medische en maatschappelijke gevolgen.

4.4 Piercing Sensation heeft het recht om een opdrachtgever en of zijn wettelijke vertegenwoordiger naar een geldig legitimatiebewijs te vragen, hiervan kopieën te maken en deze te bewaren.          

Wanneer een legitimatiebewijs niet kan worden overlegd, kan Piercing Sensation de opdracht weigeren.

5 Aansprakelijkheid

5.1 Piercing Sensation is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan ten gevolge van het plaatsen van een  piercing of andere behandeling die onder de opdracht valt, tenzij vast staat dat deze schade is te wijten aan de opzettelijke roekeloosheid of grove schuld van Piercing Sensation.

5.2 Piercing Sensation heeft de verplichting om zich naar beste kunnen in te spannen om het beoogde’resultaat te bereiken, maar geeft niet de garantie dat het beoogde resultaat wordt bereikt.

5.3 Piercing Sensation is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is, door het door een derde laten verwijderen  piercing welke door Piercing Sensation is gezet.

5.4 Piercing Sensation is niet aansprakelijk voor kosten van het verwijderen of veranderen van een  piercing door mensen die na het laten zetten van een  piercing , op hun besluit om een  piercing te laten zetten, terug zijn gekomen.

5.5 Schadevergoeding wordt niet uitgekeerd wanneer de opdrachtgever spijt heeft, duidelijke nazorg geeft Piercing Sensation mondelijk en schriftelijk.

Schade van buitenaf of slechte nazorg vergoeden wij niet!

5.6 Piercing Sensation, behoudt zich het recht voor gebruik te maken van alle wettelijke en contractuele verweermidden om aansprakelijkheid jegens opdrachtgever af te weren.                     

Dat geldt voor zowel de eigen aansprakelijkheid als die van  eventuele derden waarvoor Piercing Sensation op grond van de wet aansprakelijk voor zou zijn.

5.7 Wij Vergoeden  geen aankopen of diensten, ruilen van aankopen niet mogelijk!

5.8 Schade of diefstal aan en van kleding of eigendommen vergoeden wij niet!

5.9 Bij niet afzeggen binnen 24 uur kunnen wij via een incasso de betaling vorderen!

gedeponeerd K.V.K 2016.

model Hellen Dekker

model Hellen Dekker

Deel deze pagina